«The best energy Team»кәсіби шеберлік байқауы өтті

10.11.22 ж.-11.11.22 ж. электр-энергетикалықпәндербірлестігінің айлығы шеңберінде 3-курс білім алушыларыныңарасында «ThebestenergyTeam»кәсібишеберлікбайқауыөтті. Байқаудың міндеті: кәсібиқұзыреттіліктікөбірекмеңгергенбілімалушылардыанықтау. Екікүндікжарыстыңнәтижесінде «Релелікқорғаушылар» командасыжеңіскежетті. Білім алушылардықұттықтаймызжәнеде оқудатабыстілейміз!