Демонстрационный экзамен как инструмент оценки качества подготовки кадров

      На днях в колледже проведенаитоговая аттестация выпускников по специальности 1306000 «Радиоэлектроника и связь»в форме демонстрационного экзамена. Демоэкзамен позволил обучающимся продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции.
     Эксперты отметили, что студенты успешно справились с выполнением всех модулей. Количество баллов приблизительно на одном уровне, что демонстрирует положительную динамику знаний, умений и навыков, а также развитие профессиональных и общепрофессиональных компетенций. Главный эксперт положительно оценил работу администрации колледжа по организации повышения квалификации педагогов и подготовки студентов к демонстрационному экзамену. Особенно отметил преподавателя, технического эксперта АлишевуГалиюАдиловну за грамотный подход по составлению заданий к экзамену и подготовку студентов.
         Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills, как инструмент оценки качества подготовки кадров в системе взаимодействия работодателей и образовательных организаций — это веление времени.     Сарапшылар студенттер барлық модульдерді сәтті орындағанын атап өтті. Балл саны шамамен бір деңгейде, бұл білімнің дағдылардың оң динамикасын, сондай-ақ кәсіби және жалпы кәсіби құзыреттіліктердің дамуын көрсетеді. Бас сарапшы колледж әкімшілігінің педагогтардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру және студенттерді демонстрациялық емтиханға дайындау жөніндегі жұмысына оң баға берді. Оқытушы, техникалық сарапшы Әлішева Ғалия Әділқызы емтиханға тапсырмалар жасау және студенттерді даярлау бойынша сауатты көзқарасы үшін ерекше атап өтті.
       WorldSkills стандарттары бойынша жұмыс берушілер мен білім беру ұйымдарының өзара іс — қимыл жүйесінде кадрларды даярлау сапасын бағалау құралы ретінде демонстрациялық емтихан өткізу-уақыт талабы.