Ата-аналардың онлайн жиналысы

Бүгін 4 маусымда колледж директоры Т.Тайтулеев онлайн режимдеата-аналаржиналысынөткізді. Ата-аналардыңназарынақашықтықтаноқытужағдайындақорытындыжәнеағымдағыаттестаттаудыөткізуқағидаларыжеткізілді.